موسسه زبان بهین دانش
جستجو

اساتید

احمدرضا ابراهیمی

احمدرضا ابراهیمی

مدیر عامل و کارشناس آموزش

الهام آقاجانی

الهام آقاجانی

تخصص : زبان انگلیسی و زبان اسپانیایی
سمت : مدرس

هاجر آقاجانی

هاجر آقاجانی

تخصص : زبان انگلیسی و زبان ترکی - سمت : مدرس

زهرا ابراهیمی

زهرا ابراهیمی

تخصص : زبان انگلیسی - سمت : مدرس

زهره ابراهیمی

زهره ابراهیمی

تخصص : زبان انگلیسی - سمت : مدرس

پارسا صمیمی

پارسا صمیمی

تخصص : زبان انگلیسی - سمت : مدرس

زهرا اسحاقی

زهرا اسحاقی

تخصص : زبان انگلیسی - سمت : مدرس

اعظم اسماعیلی

اعظم اسماعیلی

تخصص : زبان انگلیسی و زبان عربی - سمت : مدرس

زهره اکبری

زهره اکبری

تخصص : روابط عمومی - سمت : مدیر روابط عمومی

فاطمه امان الهی

فاطمه امان الهی

تخصص : زبان انگلیسی و زبان ترکی - سمت : مدرس

هانیه تبعه امامیه

هانیه تبعه امامیه

تخصص : زبان انگلیسی - سمت : مدرس

سمانه جعفری

سمانه جعفری

تخصص : زبان انگلیسی و زبان اسپانیایی - سمت : مدرس