موسسه زبان بهین دانش
جستجو

دوره ها: آموزش زبان به شاغلین

دوره ویژه شاغلین
دپارتمان آموزش زبان به شاغلین

دوره ویژه شاغلین برای کارمندان و شاغلین عزیزی است که یا به علت دو شیفت بودن و یا به علت تایم نامشخص کاری و هزاران دلایل دیگر زمان کافی برای یادگیری زبان دوم را ندارند اما علاقه در یادگیری زبان دوم را دارند. تمامی زبان های بین المللی رایج و زنده دنیا ...